De Medezeggenschapsraad oftewel MR bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. We behartigen de belangen van ouders en personeel, en praten mee over het beleid van De Vierambacht.

Dit zijn de vier zaken waar de MR zich momenteel mee bezig houdt:

– De Tussen Schoolse Opvang, ofwel de overblijf
Hier is de afgelopen periode veel over te doen geweest. De coördinatie en begeleiding van overblijfmoeders is  sinds enige tijd uitbesteed aan BSO Hutspot. Dit is een verbetering  maar er valt op een aantal punten nog wel werk te verzetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het oplossen van ruzies tussen kinderen, het corrigeren van ruw gedrag en het te weinig inzetten van de aanwezige speelmaterialen. Deze punten zijn besproken met Joke die namens de directie de overblijf coördineert en de bevindingen met de directrice van Hutspot bespreekt.

Een recente verandering is dat de twee coördinatoren van BSO Hutspot drie in plaats van vier dagen per week aanwezig zijn. De inkomsten zijn verminderd omdat het aantal overblijfkinderen sterk is gedaald, van 210 naar 160 (op een totaal aantal leerlingen van 530).

Het tarief is nauwelijks gestegen ten opzichte van vorig jaar: 195 in plaats van 192 euro voor vier dagen overblijf gedurende  het hele schooljaar (bij betaling in één keer). De overblijf is de afgelopen jaren wel duurder geworden: in 2009-2010 was het 140 euro, in 2010-2011 was het 160 euro. Bij het huidige tarief gaat het echter nog steeds om minder dan vijf euro per week (op basis van veertig schoolweken).

– Passend Onderwijs
Dit wordt waarschijnlijk het belangrijkste onderwerp voor het basisonderwijs in 2013. Het doel van deze hervorming is om meer leerlingen uit het speciaal onderwijs op te nemen in het reguliere onderwijs. Het speciaal onderwijs wordt niet opgeheven, maar er komt wel een stop op de groei van het aantal leerlingen. Dat betekent dat reguliere scholen, ook De Vierambacht, meer leerlingen krijgen die extra zorg nodig hebben. Scholen gaan hiervoor regionaal samenwerken en moeten zich opgeven voor bepaalde types zorg. Passend onderwijs heeft grote gevolgen voor alle scholen. De invoering is een jaar uitgesteld naar 1 augustus 2014, maar komend jaar zal er al veel worden voorbereid.

– BOOR
Zoals u waarschijnlijk weet, valt De Vierambacht onder de stichting BOOR, Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. U weet waarschijnlijk ook dat deze organisatie, verantwoordelijk voor 85 scholen en 30.000 leerlingen, in de problemen zit. Er is fraude gepleegd, maar er is ook sprake van financieel wanbeleid. Dit najaar verscheen een verbazingwekkend mild rapport van de commissie Cohen over de goeddeels mislukte verzelfstandiging van BOOR, met tal van aanbevelingen voor een betere toekomst. Voor ons betekent de chaos bij BOOR vooral financiële onduidelijkheid. De begroting voor 2013 is nog steeds niet definitief. Voor ons als MR is dit zeer frusterend, omdat we geen zicht krijgen op de financiële situatie van de school. Omdat elk nieuw initiatief voor de school afhankelijk is van het beschikbare budget, leidt dit tot stilstand. De directie improviseert om de onzekerheid heen, en lijkt succesvol in het binnenhalen van onverwachte middelen. We blijven echter aandringen op meer duidelijkheid op dit punt.

Zie voor recent nieuws over Boor de nieuwberichten.

– Inspectie
Het vorige schooljaar stond in het teken van de kritiek van de Onderwijsinspectie, die ons beoordeelde als ‘zwakke school’. Inmiddels zijn we weer ‘goedgekeurd’ en vallen we weer onder het reguliere toezicht. We hebben veel waardering voor de enorme inzet waarmee directie en leerkrachten in korte tijd onderwijskundige verbeteringen hebben doorgevoerd. Wij kijken de komende tijd of de veranderingen blijvend zijn, ofwel in lelijke beleidstaal: naar de borging van het verbetertraject. Om de andere MR-vergadering staat dit onderwerp op de agenda. Omdat de leerkrachten enthousiast zijn over de nieuwe aanpak, zijn wij hoopvol dat de verbetering blijvend is.

Tot zover wat actuele zaken. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, de komende data  zijn  12 maart, 23 april en 18 juni. Vragen of opmerkingen voor de MR kunt u mailen naar voorzitter Arthur Ooms: a.ooms@devierambacht.nl.

Namens de MR, Mark Duursma